Skip to content

UNDERVISNINGSPLAN  (EDUCATION PROGRAM)

God træning er en systematisk træning, som bør være baseret på en ordentlig struktur.
Tivoli Balletskole har udviklet 6 uddannelsesniveauer til eleverne:

 1.   Pre-ballet
 2.   Niveau 1
 3.   Niveau 2
 4.   Niveau 3
 5.   Niveau 4
 6.   Niveau 5 & Pre – Professional Ballet Education

Hvert niveau af programmet er forbundet med alle de andre, hvilket skaber et samlet træningssystem.

Hvert uddannelsesniveau består af struktureret undervisningsmateriale – ballet øvelser, metodiske anbefalinger til lærerne, opgaver, mål og krav til eleverne, samt evalueringskriterier for at mestre niveauerne.

Nedenfor vises beskrivelse og kriterier for niveau Pre-Ballet.
Der forefindes tilsvarende detaljerede niveaubeskrivelser/kriterier for niveauerne 1, 2, 3, 4 og 5 & Pre-Professionel Ballet Education. 

Introduktion til Pre-Ballet

Dette uddannelsesprogram er designet til at organisere et system med en langsigtet metodisk støtte til lærere, for at sikre uddannelsesprocessen på et niveau af høj kvalitet.

Den rigtige implementering af programmaterialet vil give muligheder for faglig udvikling, tilskynde til at forbedre færdigheder og kvalifikationer, øge deling af pensum og ressourcer, fremme samarbejde og interaktion, samt forbedre image og synlighed i dansefællesskabet.

Mål – stifte bekendtskab med de grundlæggende principper i klassisk dans.

Formål
1. Grundlæggende principper for at strække benene på gulvet, i stående stilling og i hop
2. Grundlæggende principper for kropsmobilitet
3. Grundlæggende principper for bevægelseskoordination
4. Grundlæggende principper for start, landing, elevation i hop
5. Grundlæggende principper for udtryksevne og kropsplasticitet
6. Grundlæggende principper for musikalitet og rytme
7. Grundlæggende principper for bevægelseskvalitet

For at nå uddannelsens mål og indhold er uddannelsesprocessen bygget op efter følgende principper:

1. Systematisk og konsekvent teoretisk og praktiskpræsentation af materialet
2. Dannelsen af elevernes kunstneriske opfattelse af emnet
3. Professionel pædagogisk demonstration af programmaterialet
4. Tage højde for elevernes alder og individuelle karakteristika

Krav for at mestre niveauet
Som et resultat af at have gennemgået PRE-BALLET, og i henhold til en ordentlig organisering, arbejde og regelmæssig deltagelse i undervisningen, skal Tivoli Balletskoles elever danne sig følgende viden og færdigheder:

 • At kende og udføre de grundlæggende elementer og kombinationer af øvelser korrekt
 • At kende balletterminologi, i henhold til programmaterialet for PRE-BALLET
 • At kende øvelserne og reglerne for udførelse af floor barre for at udvikle fysik, balletevner og dansefærdigheder
 • At kende til det grundlæggende i danse etikette og adfærd i undervisningens lokalet
 • At kunne arbejde i par og grupper
 • At kunne udføre en koreografi musikalsk og ekspressivt
 • At tage forholdsregler under lektionen og udførelsen
 • At bruge den tilegnede viden i praksis og i dagligdagen

Udviklet og forfattet af
Ansvarshavende underviser, Pædagogisk rådgiver:  Olga Mirza

I samarbejde med
Ansvarshavende underviser Pre-ballet:  Karin Carrara
Leder af Pre-Professional Program:  Andrew Bowman
Underviser:  Ditte Teildorf 

Godkendt af
Kunstnerisk Leder af Tivoli Balletskole:  Kristoffer Dahl Sakurai

Introduction to Pre-Ballet

This educational program is designed to organize a system of long-term methodological support for teachers in order to ensure the educational process at a high-quality level.

The right implementation of the program material will provide opportunities for professional development, encourage to improve skills and qualifications, increase sharing of curriculum and resources, promote more interaction, collaboration and improve image and visibility in dance community. 

Goal – get acquainted with the basic principles of classical dance.

Objectives

 1. Basic principles of stretching the legs on the floor, in standing position and in jumps
 2. Basic principles of body mobility
 3. Basic principles of movement coordination
 4. Basic principles of taking off, landing, elevation in jumps
 5. Basic principles of expressiveness and body plasticity
 6. Basic principles of musicality and rhythm
 7. Basic principles of movement quality

To achieve the goal, objectives and content of the programme, the education process is built according to the following principles:

 1. Systematic and consistent theoretical and practical presentation of the material
 2. The formation of students’ artistic perception of the subject
 3. Professional pedagogical demonstration of program material
 4. Take into account the age and individual characteristics of students

Requirements for the level of mastering the level
As a result of mastering PRE-BALLET, according to a proper organization, work and regular attending the classes, the students of Tivoli Ballet School has to form the following knowledge and skills:

 • To know and correctly perform the basic elements and combinations of exercises
 • To know ballet terminology, according to the programme material of PRE-BALLET
 • To know the exercises and rules of execution the floor barre in order to develop physique, ballet abilities and skills
 • To know the basics of dance etiquette and classroom behavior
 • To be able to work in pairs and groups
 • To be able to distribute the dance space
 • To be able to perform a choreography musically and expressively
 • To take precautions during the lesson and performance
 • To use the acquired knowledge in practice and everyday life

Author
Principal teacher, Pedagogical adviser:  Olga Mirza

Developers
Head teacher Pre-ballet:  Karin Carrara
Leader of Pre-Professional Program:  Andrew Bowman
Teacher:  Ditte Teildorf 

Approved by
Artistic Director of Tivoli Ballet School:  Niels Kellermann Balle

Back To Top
error: Content is protected !!